A. Panasonic
B. Daikin
C. Sharp
D. Mitsubishi

Trong hình ảnh có thể có: văn bản