A. 4 tháng
B. 8 tháng
C. 10 tháng
D. 12 tháng

Không có văn bản thay thế tự động nào.