A. 22 độ
B. 25 độ
C. 28 độ
D. 31 độ

Trong hình ảnh có thể có: văn bản