11. Tại sao giá gas 410 lại cao hơn gas R22 nhiều thế?
12. Bơm bù gas tính như thế nào là bơm bù?
13. Tại sao không tách bảo trì riêng, bơm ga riêng?
14. Có sửa điều hòa chảy nước không?
15. Làm mỗi thiết bị có lâu không?
16. Bảo trì điều hòa thì làm gì?, bảo trì hút mùi thì làm gì?, bảo trì máy giặt thì làm gì?
17. Làm nhiều thiết bị có giảm giá không? Có những ưu đãi gì khách không?
18. Phải đăng ký sắp lịch bảo trì trước bao nhiêu ngày?
19. Công ty có làm ngoài giờ hành chính không?
20. Các bạn kỹ thuật không nghe, không nói được à?

Trong hình ảnh có thể có: bếp và trong nhà